Corporate story politie zorgt voor onderlinge verbinding en aandacht

Komen tot één verhaal voor de hele politie. Een verhaal voor ruim 60.000 collega’s dat verbindt, trots maakt en ruimte biedt voor dilemma’s.

 

De wens: interne trots en verbinding bevorderen binnen een politieorganisatie met 60.000 medewerkers

Iedereen kent de politie. De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waakzaam en dienstbaar. Steeds meer Nederlanders herkennen de politie op die manier en zijn positief over de organisatie.

Tegelijkertijd stond intern de reputatie onder druk. Trots en verbinding namen af. Er was behoefte aan meer visie, leiderschap, aandacht voor elkaar en de menselijke maat. Hoe verhoud je je als politiemedewerker tot zo’n grote organisatie met ruim 60.000 collega’s? Wat is jouw individuele betekenis in het grote geheel?

Vanuit deze zwaarwegende vraagstukken wilde de politie invulling geven aan een programma gericht op onderlinge verbinding en het geven van echte aandacht aan iedere medewerker. Hierbij was de wens om de narratieve kracht in de organisatie te benutten. Niet alleen maar zenden, maar in verbinding en in open dialoog.

Het project kreeg vooraf heldere doelstellingen mee:

  • Het geven van aandacht aan de collega’s.
  • Als korps het oor te luister leggen bij de politiemensen. Die interventie belangrijk en zichtbaar maken.
  • Verbinding tot stand brengen/vernieuwen tussen mens en organisatie.
  • Ruimte geven voor dilemma’s en eventuele pijn: voorgaan in een open communicatiecultuur.
  • Opleveren van het ‘Verhaal van de politie’ en het tot leven brengen van dat verhaal in het gedrag en de verhalen van alle collega’s en de reactie daarop van burgers en stakeholders.

De primaire doelgroep was heel duidelijk: intern. De collega’s en de organisatie als geheel. Belangrijke bijvangst waren de externe doelgroepen; iedereen die te maken heeft of krijgt met de politie. Van burger tot stakeholder.

Het idee: programma rond ‘Het verhaal van de politie’

We kozen een getrapte aanpak:

Verhalen ophalen via bijeenkomsten. Dit waren verhalende sessies die het niveau van interviews ver ontstegen. Diepgaande gesprekken over trots en gekrenkte trots. Over blijdschap en pijn. Over drijfveren. Gesprekken met mensen uit alle geledingen en rangen van de politieorganisatie, die in gemixte groepen deelnamen aan de sessies. Surveillanten, agenten, hoofdagenten, brigadiers, inspecteurs, commissarissen, kantoormedewerkers. Ze kwamen zo op diepere lagen met elkaar in gesprek over hun politiewerk. Door velen werden de gesprekken getypeerd als een vorm van communicatieve organisatietherapie.

Het verhaal uitwerken en testen. Met alle gesprekken als basis werkten we het verhaal van de politie uit. In een uitvoerige testfase maakten we de groep betrokken politiemensen breder. Dit zorgde voor rijkere input en steviger draagvlak. Om uiteindelijk tot 1 breed gedragen en geaccordeerd verhaal te komen, hebben we extra aandacht besteed aan de besluitvorming. Met een afgebakende stuurgroep en klankbordgroep die zorgde voor vlotte besluitvorming.

Het verhaal tot leven brengen. Een corporate story is effectief als hij niet alleen breed gedragen is, maar ook echt tot leven komt. Als hij wordt doorverteld en doorvertaald. Een effectieve implementatiestrategie voor de corporate story is dan ook essentieel.

Het resultaat: een breed gedragen corporate story, met sterke doorvertel- en doorvertaalkracht

In een multidisciplinair team (hr en communicatie) en met multidisciplinaire focus hebben we de implementatiestrategie ontwikkeld, met als doel het tot leven brengen van het verhaal in de organisatie. Het verhaal van de politie heeft een essentiële plek gekregen in beleid- en strategievorming. Dit proces is op veel vlakken in volle gang in projecten en programma’s. (Narratieve) communicatie krijgt zo een strategische plek in de organisatie en is onlosmakelijk onderdeel van het beleid.

Een intern ‘Bureau Storytelling’ zorgt voor de strategische ondersteuning en coördinatie. Een storymonitor meet het effect en de impact van de corporate story van de politie. De doorvertaling van het verhaal is zichtbaar in onder meer de positionering, politie-onderwijs, coronacommunicatie, interne webinars, e-learning, video en podcasts.

Opdrachtgever Caroline Idema, Strategisch adviseur reputatie en storytelling Directie Communicatie Politie: ‘Van het programma storytelling blijft mij het meeste bij dat we alle tijd hebben genomen om met heel veel politiemensen in gesprek te gaan. En de verhalen op te halen via appreciative inquiry. Dat geeft ruimte aan dat wat schuurt en een gevoel van echte aandacht. Dat werd zeer gewaardeerd.’

Wil je ook een corporate story die trots maakt en verbindt? Bel Johannes!

CORPORATE STORY POLITIE IS FINALIST GALJAARDPRIJS 2020
Het programma Corporate story politie is finalist voor de Galjaardprijs 2020! Deze vooraanstaande vakprijs onderscheidt inspirerende, innovatieve, impactvolle initiatieven op het gebied van publieke communicatie, dus breder dan alleen overheidscommunicatie. Zie: https://pubcom.nl/cases/politiecorporatestory/

 7 ADVIEZEN VOOR EEN JAARVERSLAG MET MEER IMPACT

Download onze whitepaper en ga direct aan de slag met de nieuwste inzichten en mogelijkheden voor jaarverslaggeving.

Download whitepaper